Projekt Stawiamy na przyszłość

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu jest realizowany projekt „Stawiamy na przyszłość. Termin realizacji 09.01.2023- 30.11.2023 „. Wsparcie dotyczy uczniów III LO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Wsparcie udzielane jest uczennicom i uczniom w okresie realizacji projektu w formie:

 1. zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów, w tym
  z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
 2. zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
 3. realizacji działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych
  w zakresie posługiwania się językami obcymi.
 4. kształtowania i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie umiejętności rozumienia kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiazywania problemów uczenia się i umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.
 5. realizacji procesu indywidualizacji z pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi a także uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, porad i konsultacji.
 6. realizacji doradztwa edukacyjno- zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.
 7. realizacji wysokiej jakości staży dla uczniów

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w miesiącu lutym.

plakatA3

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This