Oddział Przygotowania Wojskowego

Termin składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klasy I TL OPW 15- 29.05.2024.

Próba sprawności fizycznej 13.06.2024 , godz. 9.00 . Stadion WDA.

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO w Zespole Szkól Ponadpodstawowych w Świeciu to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowychOddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz  program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest  zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia  prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych.

Nasza szkoła współpracuje z jednostką patronacką 8 Kujawsko Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej.

Uczniowie już w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi. Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się  w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

  • w części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę;
  • w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową;

i zakończone będzie obozem szkoleniowym.

OPW to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania przeszkód. Uczniowie klasy OPW  uczestniczą w licznych zawodach: zarówno  sportowych jak i z zakresu obronności. Na zajęciach wychowania fizycznego dodatkowo realizują treści z zakresu sztuk walki i pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.

W szkole znajduje się odpowiednia baza dydaktyczna oraz wyposażenie np.:

– nowoczesna strzelnica multimedialna;

sala sportowa;

siłownia,

sala do sportów walki.

W wyniku realizacji programu szkolenia uczniowie poznają:

wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej;

wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych;

musztrę;

ceremoniał wojskowy;

podstawy wychowania wojskowego;

podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego;

zasady rozpoznania wojskowego;

podstawy szkolenia inżynieryjno-logistycznego.

Korzyści dla Ciebie:

  • uczniowie OPW dzięki dotacjom z MON  otrzymają bezpłatnie umundurowanie;
  • uczniowie OPW mogą  liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej;
  • uczniowie OPW będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej;
  • uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy;
  • uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • zostaną przyjęci  na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych);
  • mają możliwość udziału w programie Legii Akademickiej w czasie trwania studiów wyższych z zaliczeniem teoretycznej części szkoleniowej.
  • mają możliwość stałych konsultacji (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Przedmioty uzupełniające: podstawy szkolenia wojskowego.
Przedmioty rozszerzone: geografia;

Przedmioty punktowane:

język polski;

matematyka;

geografia;

– j. angielski

Języki obce:

j. angielski – obowiązkowy;

j. niemiecki

UWAGA!

Liczba uczniów w klasie nie może przekraczać  30 osób;

Kandydaci do OPW przechodzić będą próbę sprawności fizycznej.

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This