Historia szkoły

1945r.

W Szkole Powszechnej nr 1 w Świeciu powstała Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa. Kierownikiem obu szkół był Aleksy Ceranowski.
W tym samym roku została reaktywowana Żeńska Szkoła Gospodarcza w
Świeciu, której kierowniczką była Franciszka Lupa.


1946r.

Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Świeciu została
przemianowana na Publiczną średnią Szkołę Zawodową. Jej kierownikiem do
1950r. został Aleksy Ceranowski.
We wrześniu 1946r. szkołę tę przeniesiono do koszar wojskowych.
W tym samym czasie swoją działalność rozpoczęła dwuletnia Szkoła
Przysposobienia Rolniczego, której kierownikiem był Paweł Jagła.


1947r.

Przy Żeńskiej Szkole Gospodarczej w Świeciu powstała Państwowa
Szkoła Przysposobienia Krawiecko-Bieliźniarskiego. Kierowniczką obu szkół do
października 1950r. była Franciszka Lupa.


1948r.

Powstały szkoleniowe warsztaty ślusarskie, których pierwszym
kierownikiem został Mieczysław Prabucki. Funkcję tę pełnił do 1963r.
Żeńska Szkoła Gospodarcza w Świeciu została w tym czasie przemianowana
na Miejską Szkołę Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym.


1950r.

Kierownikiem Publicznej średniej Szkoły Zawodowej został Feliks Czortek.
Dotychczasowy kierownik szkoły Aleksy Ceranowski został kierownikiem internatu.
Funkcję tę pełnił do 1951r.
Zamknięto Szkołę Przysposobienia Rolniczego, której kierownikiem był Paweł
Jagła, a budynki przekazano na użytek Szkoły Zawodowej.
W styczniu tego roku Miejska Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym
została przemianowana na Państwową Szkołę Przysposobienia do Żywienia
Zbiorowego.
Pod koniec 1950r. Państwową Szkołę Przysposobienia do Żywienia Zbiorowego oraz
Państwową Szkołę Przysposobienia Krawiecko-Bieliźniarskiego zlikwidowano, a
w ich miejsce powstała dwuletnia Państwowa Szkoła Zasadnicza Przemysłu Odzieżowego w Świeciu.
Prawie w tym samym czasie (październik 1950r.)
kierowniczką tej szkoły została Stanisława Targańska.


1951r.

Publiczna średnia Szkoła Zawodowa została przeniesiona do budynków
przy ulicy Kościuszki, a następnie przemianowana na Zasadniczą Szkołę
Metalową Centralnego Urzędu Zawodowego.
Państwowa Szkoła Zasadnicza Przemysłu Odzieżowego została połączona z Liceum
Odzieżowym w Grudziądzu, a urządzenie szkoły i internatu przekazano
Zasadniczej Szkole Metalowej w Świeciu.
Kierownikiem internatu działającego przy Zasadniczej Szkole Metalowej został
Stefan Tepper. Funkcję tę pełnił do 1965r.


1954 – 1960

Dokonano przebudowy warsztatów szkoleniowych działających
przy Zasadniczej Szkole Metalowej.


1956r.

Zasadniczą Szkołę Metalową Centralnego Urzędu Zawodowego
przemianowano na Zasadniczą Szkołę Zawodową Ministerstwa Oświaty.
Jej kierownikiem pozostał do 1972r. Feliks Czortek.


1962r.

Wprowadzono funkcję zastępcy dyrektora, został nim Roman Ciemny,
który funkcję tę pełnił do 1981r.


1963r.

Kierownikiem warsztatów został Edward Tokarski. Funkcję tę pełnił do 1975r.


1965r.

Kierownikiem internatu został Eugeniusz Krzyżanowski, który funkcję tę pełnił do 1979r.


1967r.

Zasadniczą Szkołę Zawodową Ministerstwa Oświaty przeniosła się do
nowo wybudowanego budynku.
Do budynku dotychczas zajmowanego przez ZSZ przeniesiono Szkołę
Przysposobienia Rolniczego (powołaną do życia w 1960r.). Ówczesnym
kierownikiem tej szkoły był Władysław Kołodziejski.
W tym samym roku, przy Zasadniczej Szkole Zawodowej, powstało na podbudowie
Szkoły Przysposobienia Rolniczego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej –
Technikum Mechanizacji Rolnictwa o specjalności: mechanizator rolnictwa.
Szkoła ta podlegała kierownictwu Zasadniczej Szkoły Zawodowej.


1970r.

Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Świeciu zostało zmienione w
Technikum Mechaniczne o specjalności obróbka skrawaniem.
Szkołę Przysposobienia Rolniczego przemianowano na Zasadniczą Szkołę
Rolniczą, a potem, ze względu na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świeciu.


1972r.

Dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanicznego
w Świeciu został Józef Zygał. Swoją funkcję sprawował do roku 1981.
W tym samym roku powstało również przy Zasadniczej Szkole Zawodowej i
pod kierownictwem dyrektora Józefa Zygała, Technikum Mechaniczne dla
Pracujących. Oprócz tego, na wniosek Zakładów Celulozy i Papieru, powstało
Technikum Celulozowo – Papiernicze dla Pracujących oraz Przyzakładowa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZCiP.


1973r.

Przy Zasadniczej Szkole Zawodowej utworzono Liceum Zawodowe w
Świeciu w zawodzie kucharz żywienia zbiorowego, a w następnym roku również w
zawodzie pracownik administracyjno – biurowy sprzedawca – magazynier.


1975r.

Zasadniczej Szkole Zawodowej nadano imię Franciszka Zubrzyckiego.
W szkole powołano funkcję drugiego wicedyrektora ( pierwszym od 1962r. był
Roman Ciemny), został nim Eugeniusz Płaszczyński, który funkcję tę pełnił do
1978r.


1978r.

Kierownikiem warsztatów został Czesław Kurzyna. Funkcję tę pełnił do 1989r.


1976r.

Na bazie wcześniej utworzonych szkół zawodowych powstał Zespół Szkół
Zawodowych im. Franciszka Zubrzyckiego w Świeciu. W skład Zespołu weszły:
Technikum Mechaniczne, Liceum Zawodowe (działało do 1994r.), Zasadnicza
Szkoła Zawodowa, średnie Studium Zawodowe, Liceum Ogólnokształcące dla
Pracujących (działało do 1993r.), Technikum Mechaniczne dla Pracujących.
Od tego roku powołano Wydział dla Pracujących – opieka nad Wydziałem
wchodziła w zakres obowiązków wicedyrektora Zenona Semraua.

W tym roku kierownikiem warsztatów szkoleniowych został Edward Tokarski.


1977r.

Opiekunem Wydziału dla Pracujących w Zespole Szkół Zawodowych w
Świeciu został wicedyrektor Stanisław Markowski. Funkcję tę pełnił do 1982r.


1978r.

Do budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Kościuszki,
przeniesiono Zasadniczą Szkołę Rolniczą i włączono ją do Zespołu Szkół.

Na stanowisko wicedyrektora ZSZ powołano Józefa Grzymkowskiego, który funkcję tę
pełnił do 1996r.


1979r.

Przy Zespole Szkół Zawodowych w Świeciu powstała filia Zasadniczej
Szkoły Górniczej działającej przy Kopalni Węgla Kamiennego „Staszic”. Szkoła
ta działała do 1989r.
Kierownikiem internatu został Leon Barca. Funkcję tę pełnił do 1981r.


1981r.

Przy Zespole Szkół Zawodowych w Świeciu utworzono Szkołę
Przysposabiającą do Zawodu, na podbudowie sześciu klas szkoły podstawowej.
Szkoła ta działała do 1993r.
W tym samym roku dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych został Roman Ciemny.


1982r.

Opiekunem Wydziału dla Pracujących w Zespole Szkół Zawodowych
został wicedyrektor Jan Sikorski. Funkcję tę pełnił do 2002r.

Kierowniczkami internatu zostały na krótko – Wanda Sławianowska, potem
Jadwiga Figurska, która funkcję tę pełniła do 1983r.


1983r.

Kierownikiem internatu został Stanisław Ruszkiewicz, który sprawował tę
funkcję przez rok.


1984r.

Kierownikiem internatu został Wojciech Mroziński.


1987r.

W związku z zapotrzebowaniem Zakładów Celulozy i Papieru w Świeciu
powstało w Zespole Szkół Technikum Chemiczne o specjalności technologia
celulozy i papieru. Szkoła działała do 1995r.

W tym samym roku na terenie Zespołu Szkół Zawodowych została
reaktywowana filia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Toruniu, a potem w
Bydgoszczy.


1988r.

Oddano do użytku szkole nowy obiekt warsztatów szkolnych o
powierzchni 3000 m2.


1989r.

Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych został Czesław Kurzyna,
dotychczasowy kierownik warsztatów szkoleniowych. Na jego stanowisko został
powołany Jerzy Rydelek – funkcję pełnił do 1990r.


1990r.

W szkole powołano funkcję kierownika szkolenia praktycznego – został
nim Leszek Ciepłuch. Funkcję tę pełnił do 1992r.
Kierownikiem warsztatów szkolnych został Kazimierz Kufel.


1991r.

W Zespole Szkół Zawodowych powstało Technikum Mechaniczne o
specjalności budowa maszyn oraz Liceum Ekonomiczne w Świeciu (w miejsce
dotychczasowego Liceum Zawodowego).


1992r.

Kierownikiem szkolenia praktycznego został Zbigniew Jedwabny.


1998r.

Na wniosek Samorządu Szkolnego, decyzją Rady Pedagogicznej, z nazwy
szkoły wykreślono imię i nazwisko dotychczasowego jej patrona
Franciszka Zubrzyckiego.


1996r.

Wicedyrektorem w ZSZ została Ewa Joachimiak. Funkcję tę pełniła do
2002r.


1999r.

Przy Zespole Szkół Zawodowych powołano Technikum Rolnicze dla Pracujących z naborem co dwa lata.


2002r.

Zespół Szkół Zawodowych, w związku z reformą oświaty, został
przemianowany na Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych w Świeciu.

Nowym dyrektorem szkoły została Ewa Joachimiak. Jej dotychczasowe obowiązki
wicedyrektora przejęła Alina Mazur, a opiekunem Wydziału dla Pracujących
został wicedyrektor Józef Ryzop.
W Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych utworzono Liceum Profilowane o profilach:
zarządzanie informacją, ekonomiczno – administracyjnym, usługowo –
gospodarczym oraz czteroletnie technika: ekonomiczne, handlowe,
mechaniczne, agrobiznesu.


2003r.

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych weszło nowo utworzone III
Liceum Ogólnokształcące w Świeciu.


Wszystkie wiadomości zostały zebrane z publikacji z „Dodatków specjalnych”, gdzie
wskazano źródła z których zaczerpnięto informacje o historii szkoły.
Niektóre z nich zostały też uaktualnione.
Określenie „średnia” znaczyło w tym przypadku tyle samo, co „ponadpodstawowa”.
Dziś byłby to odpowiednik szkoły zasadniczej.

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This