Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

logo

 

 Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

mgr Radosława Ziółkowska 

Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście wybierając moją osobę na rzecznika swoich praw.

Do moich zadań należy m.in.:

 • zapoznanie społeczności uczniowskiej z prawami i obowiązkami uczniów oraz prawami dziecka
 • propagowanie praw ucznia i praw dziecka wśród pracowników szkoły
 • reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
 • pomoc w rozstrzyganiu konfliktów między: uczniami, uczniami i pracownikami szkoły
 • pełnienie funkcji doradczej dla uczniów w sprawach związanych z prawami ucznia i prawami dziecka
 • współpraca ze Szkolnym Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia
 • ścisła współpraca z Dyrekcją Szkoły, pedagogiem i psychologiem  w sprawach związanych z przestrzeganiem praw ucznia
 • interweniowanie w przypadkach naruszania praw ucznia.

 O czym każdy uczeń wiedzieć powinien:

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 2. Zadaniem rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 4. Do zadań rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
 5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest m.in.: Statut Szkoły, Ustawa o Systemie Oświaty, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencja o Prawach Dziecka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 6. Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw, poprzez zachowanie podanej kolejności zwracając się do (wychowawcy klasy, wychowawcy grupy w internacie, pedagoga szkolnego – gdy przemawia za tym charakter sprawy,Rzecznika Praw Ucznia).
 7. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.
 8. Rzecznik nie pełni funkcji adwokata. Podejmując swoje działania poszukuje prawdy poprzez dogłębną analizę faktów, wyjaśnień stron i świadków. Jeżeli okaże się, że winnym jest dochodzący swoich roszczeń uczeń, to otrzyma on w tym względzie stosowne pouczenie i wyjaśnienie.
 9. W przypadku niezałatwienia sporu w sposób polubowny, decyzję w przedmiotowej  sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

Jeśli uważasz, że w szkole zostały naruszone Twoje prawa – pomogę rozwiązać Twój problem.

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This