AKTYWNI ZAWODOWO- REKRUTACJA

W roku szkolnym 2021/2022 realizujemy kolejny etap projektu Aktywni Zawodowo dla uczennic i uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.

Projekt Aktywni zawodowo współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczennic i uczniów szkół zawodowych Powiatu Świeckiego poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, staży zawodowych, dodatkowych zajęć podnoszących wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczennic i uczniów, kursów dla nauczycieli oraz doposażenie szkół kształcących zawodowo.

W ramach projektu uczniowie ZSP w Świeciu mogą skorzystać z następujących form wsparcia zamieszczonych w załączniku nr 1 formy wsparcia.

Uczennice i uczniowie mogą skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia w ramach projektu pod warunkiem, że nie będą to zajęcia tożsame.

Termin rekrutacji

od 6 września do 24 września 2021 r.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, oświadczenie, deklaracja) należy dostarczyć wyłącznie do koordynatora szkolnego Pani Małgorzaty Matus w terminie trwania rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w wersji papierowej na stoliku przy portierni .

W przypadku problemów z wypełnienie dokumentów proszę o indywidualny kontakt z koordynatorem szkolnym lub poprzez dziennik elektroniczny.

UWAGA!

W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty rekrutacyjne musi podpisać rodzic bądź opiekun prawny.

dokumenty na stronie projektu

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This