INFORMACJA

Szanowni Państwo.

W dniu dzisiejszym Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ogłosiło komunikat  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pracowników młodocianych.

Ponadto w dniu wczorajszym o godz. 21.43 dokonano zmiany w brzmieniu komunikatu Ministra Edukacji Narodowej. Zmienione brzmienie również zacytuję poniżej.

Treść komunikatu wspólnego ministerstw:

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Szczegółowe informacje w serwisie: https://liblink.pl/v1GLV9Ajtf

Zmienione brzmienie komunikatu MEN:

– w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę – dotyczy to także zajęć praktycznych i praktyk zawodowych realizowanych poza szkołą, na obszarze całego kraju, przez uczniów niebędących młodocianymi pracownikami;
– uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego) nie uczęszczają do szkoły. Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły nie oznacza jednak zwolnienia z czasu nauki. Uczniowie ci w dniach tygodnia, w których dotychczas realizowali kształcenie w szkole realizują to kształcenie w domu, np. w formie samokształcenia lub z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez szkoły.

Oznacza to, iż uczniowie szkół branżowych na zajęciach praktycznych pojawiają się tylko w dniach praktyki zgodnie z planem lekcji w szkole. O całkowitym zawieszeniu uczestniczenia w zajęciach praktycznych decyduje pracodawca.

Piotr Kamiński
dyrektor szkoły

© 2019 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez 5x7 Studio

Pin It on Pinterest

Share This